5-6 Yaş (Galaksiler) Şubat 2018 Aylık Planı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
ÖZEL YEŞİL KOZA ANAOKULU AYLIK EĞİTİM PLANI
Okul Adı                      : Özel Yeşil Koza Anaokulu  

Tarih                           : Şubat 2018

Yaş Grubu (Ay)            : 5+ Yaş           

Öğretmen Adı              : Duygu İÇLİ

 

 


KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

 

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

 Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar

Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.

Kazanım 3.  Algıladıklarını hatırlar.

Göstergeler: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.  

Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. .10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan sonra gelen sayıyı söyler. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler.

Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri: Nesne/varlığın adını söyler.  Nesne/varlığın rengini söyler. Nesne/ varlığın dokusunu söyler. Nesne/varlığın şeklini söyler.   Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler. Nesne/varlığın miktarını söyler. Nesne/varlığın tadını söyler.

Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Göstergeler:  Nesne/varlıkları rengine göre gruplar. Nesne/varlıkları dokusuna göre gruplar.

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Göstergeleri:   Nesne/varlıkların dokusunu ayırt eder, karşılaştırır.

Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.

Göstergeleri: Nesne/ varlıkları büyüklüklerine göre sıralar.

Kazanım 10:Mekânda konum la ilgili yönergeleri uygular.

Göstergeler: Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Mekânda konum alır.  Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.

Kazanım 11: Nesneleri ölçer.

Göstergeleri: Ölçme sonucunu tahmin eder. Standart ölçme araçlarının neler olduğunu söyler.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.

Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.

Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.

Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur

Kazanım 15: Parça-bütün ilişkisini kavrar.
Göstergeleri. Bütün ve yarımı gösterir.

Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir.

Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener. Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer.Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir.

Kazanım 20: Nesne/sembollerle grafik hazırlar.

Göstergeleri: Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur.

 

MOTOR GELİŞİMİ

Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.

Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Belli bir yükseklikten atlar. Belli bir yüksekliğe zıplar. Engelin üzerinden atlar. Koşarak bir engel üzerinden atlar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler. Galop yaparak belirli mesafede ilerler. Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Göstergeleri: Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar. Tek ayak üzerinde durur. Tek ayak üzerinde sıçrar

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri: Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar. Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır. Malzemeleri değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Malzemelere elleriyle şekil verir.Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
Kalemi doğru tutar,  Kalem kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer
Nesneleri kopartır/yırtar. Nesneleri sıkar.  Nesneleri takar, çıkarır.
Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.

Kazanım5:Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

Göstergeler: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.

Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

 

 

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Göstergeleri: Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesin özelliğini söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır.

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar

Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
Göstergeleri: Düz cümle kurar. Olumsuz cümle kurar. Soru cümlesi kurar. Bileşik cümle kurar. Cümlede öğeleri doğru kullanır.

 Kazanım 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

Göstergeleri: Cümle kurarken isim, fiil, sıfat, bağlaç, çoğul ifadeler, zarf, zamir, edat, isim durumları ve olumsuzluk yapılarını kullanır

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Sohbete katılır. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmak için sırasını bekler  Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır..Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.

Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır.

Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri: Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/ izlediklerini açıklar.  Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri: Dinledikleri izledikleri ile ilgili sorular sorar. / Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır Dinledikleri/izlediklerini müzik drama şiir yoluyla sergiler. Dinledikleri/izlediklerini resim,  öykü yoluyla sergiler. 

Kazanım 9: Sesbilgisi farkındalığı gösterir.

Göstergeleri: Şiir, öykü ve tekerlemedeki uyağı söyler. Söylenen sözcükle uyaklı başka sözcük söyler. Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.

Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.

Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir.

Göstergeleri: Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur.

Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir.

Göstergeleri: Çevresindeki yazıları gösterir.

 

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.

Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler

Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

Göstergeleri: Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir

Kazanım 6:Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.

Göstergeleri: Haklarını söyler. Başkalarının hakları olduğunu söyler. Haksızlığa uğradığında neler yapabileceğini söyler. Başkalarının haklarını korumak için ne yapması gerektiğini söyler

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.

Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.

Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.

Kazanım 15. Kendine güvenir

Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir.

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Göstergeleri: Elini/ yüzünü yıkar. dişini fırçalar

Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.

Göstergeleri: Ev /okuldaki eşyaları toplar.

Kazanım 5: Dinlenmenin önemini açıklar.

Göstergeleri: Kendisini dinlendiren etkinliklerin neler olduğunu söyler. Dinlendirici etkinliklere katılır. Dinlenmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları söyler.

Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.

Göstergeleri: Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır. Çevre temizliğiyle ilgili araç ve gereçleri kullanır.

Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır.

Göstergeleri: Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler. Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar. Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.

 

KAVRAMLAR

Duygu: Mutlu korkmuş, kızmış, mutsuz, kızgın, şaşkın, mutlu

Renk:  Ana ve ara renkler, kahverengi, mor, gri

Geometrik şekil: Dikdörtgen kare, üçgen, daire, çember

Sayı: 0, 10    1/10 arası ritmik sayma

Duyu: sıcak soğuk, sert- yumuşak

Miktar: Ağır- hafif, yarım- tam, boş- dolu

Boyut: ince –kalın   

Yön mekânda konum: Başında- sonunda, altında- üstünde, sağ- sol, yukarı- aşağı, sağ- sol, uzak-yakın

Zıt: Temiz- kirli, açık- koyu, hızlı- yavaş,

Zaman: Kış mevsimi, önce- şimdi- sonra