5-6 Yaş (Galaksiler) Kasım 2017 Aylık Planı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
ÖZEL YEŞİL KOZA ANAOKULU AYLIK EĞİTİM PLANI


Okul Adı                      :   Özel Yeşil Koza Anaokulu

Tarih                           :   Kasım 2017

Yaş Grubu (Ay)            :   5+  

Öğretmen Adı              :   Duygu İÇLİ

 

 

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

 BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.          

Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.

Göstergeleri: Nesne/ durum/ olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.  .

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.  Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Sıra bildiren sayıyı söyler.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Göstergeleri: Nesne/varlığın rengini söyler. Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/varlığın şeklini söyler. Nesne/varlığın büyüklüğünü, kokusunu, söyler. Nesne/ varlığın kullanım amaçlarını söyler.

Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Göstergeleri: Nesne/varlıkları birebir eşleştirir Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.  Nesne/varlıkları gölgeleri ya da resimleri ile eşleştirir. Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre ayırt eder, eşleştirir. Nesne/varlıkları kokusuna göre ayırt eder, eşleştirir

Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.

Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Göstergeleri:   Nesne/varlıkların miktarını ayırt eder, karşılaştırır

da varlıkları özelliklerine göre sıralar.

Göstergeleri: Nesne/ varlıkları büyüklüklerine göre sıralar.

Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.

Göstergeleri: Nesne/ varlıkları büyüklüklerine göre sıralar.

Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler.  Mekânda konum alır.

Kazanım 11. Nesneleri ölçer.

Göstergeleri: Ölçme sonucunu tahmin eder. Standart olmayan birimlerle ölçer. Ölçme sonucunu söyler. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.

Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.

Kazanım 14.  Nesnelerle örüntü oluşturur.

Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler, tamamlar. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.

Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Göstergeleri:   Parçaları birleştirerek bütün elde eder.

Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

Kazanım 21: Atatürk’ü tanır.

Göstergeleri: Atatürk'ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler. Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.

 MOTOR GELİŞİMİ

Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.

Göstergeleri:  Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.  Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar.

Belli bir yüksekliğe zıplar. Engelin üzerinden atlar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar.

Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.

Göstergeleri: Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Konma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Başlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar.

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri: İp atlar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri:   Nesneleri kopartır/yırtar.   Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Malzemeleri keser. Nesneleri takar, çıkarır.   Nesneleri toplar.

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.   Malzemeleri yapıştırır. Malzemeleri değişik şekillerde katlar. Nesneleri sıkar.    Nesneleri kaptan kaba boşaltır. Nesneleri yan yana dizer. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Malzemelere elleriyle şekil verir.

Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

Göstergeleri: Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

 

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.

Göstergeleri: Verilen sese benzer sesler çıkarır. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Göstergeleri Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.

Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

Göstergeleri: Düz cümle kurar. Olumsuz cümle kurar. Soru cümlesi kurar. Bileşik cümle kurar.  Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.

Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

Göstergeleri: Cümle kurarken isim, fiil, sıfat, bağlaç, çoğul ifadeler, zarf, zamir, edat, isim durumları ve olumsuzluk yapılarını kullanır.

Kazanım 5.  Dili iletişim amacıyla kullanır.

Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür.  Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır.

Konuşmayı sonlandırır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır

Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/izlediklerini açıklar.  Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri:   .  Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.

Dinlediklerini/izlediklerini resim drama gibi çeşitli yollarla sergiler. Dinledikleri/izlediklerini müzik yoluyla sergiler.

Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir.

Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.

Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.  Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.

 

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.

Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.  Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.

Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.
Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir.

Göstergeleri: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.

Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.

Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.

Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.

Göstergeleri: Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.

Kazanım 15. Kendine güvenir.

Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder.

Kazanım 16.Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.

Göstergeleri: Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler. Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Göstergeleri: Elini/yüzünü yıkar. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar. Dişlerini fırçalar.

Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar.

Göstergeleri: Giysilerini giyer, çıkarır Düğme açar/kapar, ayakkabı bağcıklarını çözer/bağlar.

Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.

Göstergeleri: Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır. Ev/okuldaki eşyaları toplar, yerleştirir.

Kazanım 5: Dinlenmenin önemini açıklar.

Göstergeleri: Kendisini dinlendiren etkinliklerin neler olduğunu söyler Dinlendirici etkinliklere katılır. Dinlenmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları söyler.

Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır
Göstergeleri
: Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır. Çevre temizliğiyle ilgili araç ve gereçleri kullanır.

Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler.

KAVRAMLAR

Sayı/sayma: 4ve 5, 1- 10 arası ritmik sayma

Renk: turuncu, Sarı, kırmızı, mavi, yeşil

Duygu: Mutlu, mutsuz, şaşkın, korkmuş

Geometrik şekil Dikdörtgen Beşgen 

Boyut: küçük /büyük

Zıt: aynı-farklı-benzer, kirli- temiz, eski-yeni, açık - kapalı, düz - eğri

Konum: sağ -sol, yukarı-aşağı, içinde dışında, ters-düz, alt /üst

Şekil: Daire, kare, üçgen, dikdörtgen, beşgen

 

  


BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR


ALAN GEZİLERİ


Kızılay haftası( 29 ekim-4 kasım)

Atatürk haftası (10-16 kasım)

Öğretmenler günü (24 kasım)