MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
ÖZEL YEŞİL KOZA ANAOKULU AYLIK EĞİTİM PLANI

Okul Adı                 : Özel Yeşil Koza Anaokulu                                                                         

Tarih                        : Mart/2019

Yaş Grubu              : Yıldızlar Sınıfı

Öğretmen Adı       : Dilek AVŞAR

 

 

AYLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MART

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MART

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.(Göstergeleri:  Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)

Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)

Kazanım 4. Nesneleri sayar. (Göstergeleri: Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.)

Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.(Göstergeleri: Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/varlığın şeklini söyler. Nesne/varlığın rengini söyler. Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler. Nesne/varlığın miktarını söyler.)

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine, şekline göre ayırt eder, eşleştirir. Eş nesne/varlıkları gösterir. Nesne/varlıkları birebir eşleştirir.)

Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.(Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine göre gruplar. Nesne/varlıkları şekline göre gruplar.)

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Göstergeleri: Nesnenin mekândaki ko numunu söyler. Mekânda konum alır.)

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.(Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)

 

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.(Göstergeleri: Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesin özelliğini söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır.)

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.(Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.)
Kazanım 5.Dili iletişim amacıyla kullanır.(Göstergeleri: Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşma sırasında göz teması kurar. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.)

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. Zıt anlamlı, eş anlamlı ve eş sesli sözcükleri kullanır.)

Kazanım 7.Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)

Kazanım 8.Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.(Göstergeleri: Dinledikleri/izle dikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/iz l ediklerini başkalarına anlatır.  Dinlediklerini/izlediklerini drama, öykü ,müzik gibi çeşitli yollarla sergiler.)

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.)

 

MOTOR GELİŞİMİ

Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.(Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Belli bir yüksekliğe zıplar.Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar.)

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. (Göstergeleri: Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama, konma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar.)

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Malzemeleri keser. Malzemeleri değişik şekillerde katlar. Nesneleri sıkar. Nesneleri toplar. Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemeleri yapıştırır. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.)

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Göstergeleri: Basit dans adımlarını yapar.Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.)

 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)

Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.  (Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.  Başkalarının  duygularının sonuçlarını söyler.)
Kazanım 6:Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. (Göstergeleri: Haklarını söyler. Başkalarının hakları olduğunu söyler. Haksızlığa uğradığında tepki verir. Başkalarına haksızlık yapıldığında tepki verir. )

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. (Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.)                         

Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.(Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.)

Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. (Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler.)

Kazanım  15. Kendine güvenir. (Göstergeleri: Gerektiğinde liderliği üstlenir.)

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar.(Göstergeleri: Giysilerini çıkarır. Giysilerini giyer.)

Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. (Göstergeleri: Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır, toplar, yerleştirir.)

 

KAVRAMLAR

Zıt Kavram: Canlı-Cansız, Haklı-Haksız, Şişman –Zayıf, Açık –Kapalı, Güzel- Çirkin

Duyu Kavramı: Sesli- Sessiz

Miktar Kavramı: Tek-Çift

Mekanda Konum Kavramı: İç-Dış, Arasında

Şekil Kavramı: Elips Şekli, üçgen Şekli

Renk Kavramı: Yeşil Renk

Mevsimler: İlkbahar,

Ses Kavramı: “Ö” sesi

Sayı Kavramı: 6 Sayısı,7 Sayısı, Başında –Sonunda

   BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
  • Orman Haftası (21-26 Mart)

• Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)

• Kütüphaneler Haftası (Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta)