4-5 Yaş (Yıldızlar) Mart 2018 Aylık Planı

 

                                            MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI

ÖZEL YEŞİL KOZA ANAOKULU AYLIK EĞİTİM PLANIOkul Adı                      : Özel Yeşil Koza Anaokulu  

Tarih                           : Mart 2018

Yaş Grubu (Ay)            : 4+ Yaş           

Öğretmen Adı              : Zeynep ÖZTÜRK KARADEMİR

 

 

 

AYLAR

 

 

 

 

 

 

 

M

A

R

T

 

 

 

 

 

M

A

R

T

 

  

M

A

R

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

A

R

T

 

                     KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
  Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.  Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri:
  Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler.

Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.

Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri
: Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/varlığın rengini söyler. Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/varlığın rengini söyler.   Nesne/varlığın şeklini söyler.  Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler.Nesne/varlığın miktarını söyler.

Kazanım 7. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Göstergeleri: Nesne/varlıkları miktarına göre gruplar.

Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.

Göstergeleri:  Nesne /varlıkları renk tonlarına göre sıralar.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeler:
Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.Geometrik şekillerin özelliklerini söyler.Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.

Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
Göstergeleri:
Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.

Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur.
Göstergeleri:
Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler.

Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar.

Kazanım 15: Parça-bütün ilişkisini kavrar.
Göstergeleri:
Parçaları birleştirerek bütün elde eder.

Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. 
Göstergeleri:
Bir olayın olası nedenlerini söyler.  Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri:
Olayları oluş zamanına göre sıralar. 

Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir.
Göstergeleri:
Problemi söyler.  Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.  Çözüm yollarından birini seçer.  Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler.   Seçtiği çözüm yolunu dener.   Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer.  Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir. 

Kazanım 20: Nesne/sembollerle grafik hazırlar.
Göstergeleri:
Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar.   Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.

 DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri:
Sesin özelliğini söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.

Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
Göstergeleri:
Düz cümle kurar.  Olumsuz cümle kurar.  Soru cümlesi kurar.  Bileşik cümle kurar. Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.

Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

Göstergeleri: Cümle kurarken isim kullanır. Cümle kurarken fiil kullanır. Cümle kurarken sıfat kullanır. Cümle kurarken bağlaç kullanır.

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar.  Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.  Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür.  Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır.  Sohbete katılır.Konuşmak için sırasını bekler.  Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.

Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri:
Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Zıt anlamlı sözcükleri kullanır. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. 

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri:Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini drama gibi çeşitli yollarla sergiler.)Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.

Kazanım 9: Sesbilgisi farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Aynı sesle başlayan sözcükler üretir. Şiir, öykü ve tekerlemedeki uyağı söyler.

Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Duygu ve düşüncelerini yetişkine yazdırır.

 

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.  Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

Kazanım 6: Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.
Göstergeleri:
Haklarını söyler. Başkalarının hakları olduğunu söyler. Haksızlığa uğradığında neler yapabileceğini söyler. Başkalarının haklarını korumak için neler yapması gerektiğini söyler.  

Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri:
Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.

Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.

Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.

 Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. 
Göstergeleri:
Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.  Kuralların gerekli olduğunu söyler.  İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.  Nezaket kurallarına uyar.

Kazanım 13: Estetik değerleri korur.
Göstergeleri:
Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler. Çevresini farklı biçimlerde düzenler.  Çevredeki güzelliklere değer verir. 

Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerini fark eder.
Göstergeleri:
Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler. Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar. Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir.

Kazanım 15: Kendine güvenir.
Göstergeleri:
Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiğinde liderliği üstlenir.

 

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Belirlenen mesafede yuvarlanır. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Yönergeler doğrultusunda koşar.  Belli bir yüksekliğe zıplar. Engelin üzerinden atlar. Koşarak bir engel üzerinden atlar.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. 
Göstergeleri
: Atlama, konma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar.Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. 

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. 
Göstergeleri:
Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
Göstergeleri:
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.  Malzemeleri keser.  Malzemeleri yapıştırır. Malzemeleri değişik şekillerde katlar.  Malzemelere araç kullanarak şekil verir.Malzemelere elleriyle şekil verir.Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.  Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar.  Çizgileri istenilen nitelikte çizer. Nesneleri takar. Nesneleri çıkarır

Kazanım 5. Müzikveritimeşliğindehareketeder.

Göstergeleri:Bedenini, nesnelerivevurmalıçalgılarıkullanarakritimçalışmasıyapar.Müzikveritimeşliğindeçeşitlihareketleriardıardınayapar.

 

ÖZ BAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri:
Elini/yüzünü yıkar. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.

Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.

Göstergeleri: Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır, toplar, katlar, asar, yerleştirir.

 KAVRAMLAR

Sayı kavramı: 6-7-8-9 sayısı, Sıra sayısı                                                                                              Duyu:Sivri-küt

Renk kavramı:Kahverengi , Siyah , Pembe Kırmızı, Sarı,  Mavi, Turuncu, Yeşil, Mor                    Boyut:İnce-kalın

Şekil kavramı: Elips, Geometrik şekiller, Daire, Kare, Üçgen, Dikdörtgen, ÇemberMiktar: Kalabalık-tenha

Zaman:İlkbahar Mevsimi, Yaz, Sonbahar, Kış

Zıt:Açık-koyu,  Canlı-cansız, Hareketli-hareketsiz,Sağ-sol, Doğru-yanlış, Tek-çift, Temiz-kirli,Ters-düz,

Mekan:,  Altında-üstünde,  Önünde-arkasında, Yakın-uzak , İçine-dışına , yukarıda-aşağıda

 

 

 

 

 

   BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

 

ALAN GEZİLERİ

 

 

. Orman Haftası           (21-26 Mart)

• Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)

• Kütüphaneler Haftası (Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta)

 

. Kütüphaneye gezi düzenlenir.

• Çocuk tiyatrosuna gidilir.

• Ağaç dikilecek alanlara ağaç dikilir.